Στόχοι

Οι Στόχοι του Σχολείου αφορούν στους:

Α. Μαθητές
Β.Γονείς/ Οικογένειες
Γ. Προσωπικό

Α. Στόχοι-Μαθητές

1. Ανάπτυξη - Διαμόρφωση ταυτότητας:
Προώθηση:
Συναισθηματικής ευημερίας, αυτοεκτίμησης και θετικής αυτοεικόνας
Ασφαλών, υγιών και ενημερωμένων επιλογών
Σεβασμού και αναγνώρισης της αξιοπρέπειας
Αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα από τη χρήση μέσων και τρόπων με βάση δυνατότητες και ανάγκες
Αναγνώρισης  επιτυχιών και αξίας στη συνεισφορά του κάθε μαθητή
Ανάπτυξης δεξιοτήτων συνηγορίας και έκφρασης του εαυτού
Προσωπική ευθύνη- κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά

2. Μάθηση:
Προώθηση:
Εκπαίδευσης για όλους σε οργανωμένο, ασφαλές,  ζεστό και γεμάτο ερεθίσματα περιβάλλον
Πλατιών, ισορροπημένων και ατομικά εξατομικευμένων εμπειριών μάθησης
Καλλιέργειας ψηλών και ρεαλιστικών προσδοκιών
Επεξεργασίας εξατομικευμένων προγραμμάτων βασισμένων στις ανάγκες του κάθε ατόμου (εκπαίδευσης, θεραπείας και φροντίδας).
Προώθηση ευκαιριών για δημιουργικότητα.

3. Κοινωνική ένταξη:
Προώθηση:
Αναγνώρισης του εαυτού και του άλλου
Κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς
Κοινωνικών συνδιαλλαγών
Διαπροσωπικών σχέσεων
Ευκαιριών στους μαθητές / τριες για να βιώσουν την κοινωνική ζωή

Β. Στόχοι-Οικογένειες

Αναγνώριση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των οικογενειών
Στήριξη με ανοικτό και ευαίσθητο τρόπο
Σεβασμός στην κουλτούρα κάθε οικογένειας
Συνεργασία με την οικογένεια για την κάλυψη των αναγκών και την προώθηση των στόχων.

Γ. Στόχοι-Προσωπικό

Δημιουργία ευχάριστου και ασφαλούς και άρτια εξοπλισμένου περιβάλλοντος
Προώθηση συνεργασίας και αλληλοστήριξης
Αναγνώριση του ρόλου και της αξίας του κάθε επαγγελματία
Προώθηση ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση