Δομή-Λειτουργία

Γενικά

Το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός λειτουργεί σαν δημόσιο σχολείο στα πλαίσια του Νόμου Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αποτελεί μια ξεχωριστή δομή η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης που υπάγεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Μέσα από την ιστορία και την εξέλιξή του, ο κύριος σκοπός του έχει διαμορφωθεί στο παρόν στάδιο ως προσφορά υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης, θεραπείας, και φροντίδας σε μαθητές και μαθήτριες με πολλαπλές και σύνθετες αναπηρίες ηλικίας 3- 21 χρόνων

Επίπεδα/ Βαθμίδες
Οι μαθητές /τριες που εγκρίνονται από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατανέμονται σε μικρές ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Τα προγράμματα κατανέμονται σε  δυο επίπεδα:
Πρωτοβάθμιο Επίπεδο
Απευθύνονται σε μαθητές/τριες ηλικίας 5-13 χρόνων
Δευτεροβάθμιο Επίπεδο
Απευθύνονται σε μαθητές/τριες ηλικίας  14- 18/21 χρόνων

Πλαίσια Μάθησης/Εκπαίδευσης που δημιουργούνται και εξελίσσονται μέσα από :
-τις ρουτίνες του σχολείου
-τα προγράμματα του σχολείου
-τις στηρικτικές υπηρεσίες του σχολείου
Κεντρικό άξονα για την όλη προσέγγιση και διαχείριση του κάθε ατόμου μέσα σε κάθε ρουτίνα και πρόγραμμα αποτελούν οι αρχές και αξίες που διέπουν τη σύγχρονη φιλοσοφία για τα άτομα με αναπηρίες.